Algemene voorwaarden van Team4Teams

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Team4Teams is een organisatie gespecialiseerd in het begeleiden van teams en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56716303 met BTW nummer NL094420403B01.

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, zijnde Team4Teams.

b) Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

c) Activiteit: alle oefeningen, individuele en teamopdrachten, buitensport, binnen- en buitenactiviteiten, meeting breakers, sportieve en recreatieve activiteiten waaraan de deelnemer deelneemt en waarbij de deelnemer zich ook met spierkracht en in groepsverband beweegt, zowel indoor als outdoor.

d) Arrangement: door de gebruiker bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten en/of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten en/of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer en/of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de gebruiker worden begeleid. Onder arrangement worden ook door de gebruiker geleverde meeting breakers, workshops, lezingen, clinics, trainingen, team coaching en masterclasses met of zonder open inschrijving verstaan.

e) Eendaags arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door de gebruiker wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 30 minuten omvat.

f) Meerdaags arrangement: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door de gebruiker worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.

g) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de gebruiker zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement en/of activiteit en waarbij opdrachtgever het overeengekomen bedrag aan gebruiker betaalt.

h) Aanvang en einde:

 1. Opdrachtgever en deelnemer aan een arrangement zorgen te allen tijd zelf voor vervoer naar en van de locatie en / of accommodatie. Dit komt voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en deelnemer;
 2. Aanvang: het als zodanig aangegeven tijdstip op de dag van aankomst bij de (eerste) accommodatie of het tijdstip waarop de accommodatie volgens de overeenkomt ter beschikking dient te worden gesteld.
 3. Einde: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (laatste) dag van het programma of zoveel eerder als de activiteiten stoppen of het tijdstip waarop opdrachtgever en deelnemer de accommodatie uiterlijk dient te verlaten.
 4. Gebruiker informeert opdrachtgever minimaal één week voor aanvang van de activiteit schriftelijk over data en tijdstippen van aanvang en einde.

i) Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten of diensten die door de gebruiker geleverd worden, de premie en poliskosten voor eventueel afgesloten verzekeringen.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de gebruiker of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van de gebruiker of door het betalen van het verschuldigde tarief.

ARTIKEL 3 OFFERTES

3.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

4.1 De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van de gebruiker. De gebruiker zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag op percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van de gebruiker zijn niet bindend. De gebruiker kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder de verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

4.2 De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de gebruiker te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

4.3 De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal gebruiker trachten hiermee rekening te houden.

4.4 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met gebruiker is jegens gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

4.5 De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van gebruiker een geldig identiteitsbewijs te tonen.

ARTIKEL 5 UITVOERING OVEREENKOMST

5.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN DOOR OPDRACHTGEVER

6.1 Indien gewenst kan de overeenkomst voor de uitvoeringsdatum worden gewijzigd. Dit echter tot een termijn van 21 dagen voor uitvoering van de overeenkomst. Partijen treden dan tijdig met elkaar in overleg om de overeenkomst dien overeenkomstig aan te passen. Bij wijziging van datum en/of locatie zijn de eventuele annuleringskosten van de verblijfslocatie voor rekening van de opdrachtgever, onverlet de eventuele meerkosten als gevolg van de wijziging.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de uitvoering daarvan worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4 Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

6.5 In afwijking van 6.3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 7 ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER

7.1 Indien de opdrachtgever of één van de deelnemers van opdrachtgever onverwacht verhinderd is voor een open inschrijving, dan kan de opdrachtgever en deelnemer zich altijd door iemand laten vervangen, mits dat 24 uur voor aanvang is doorgegeven aan gebruiker. Indien voor deelname toelatingsvoorwaarden zijn gesteld, dan dient minimaal twee werkdagen voor aanvang hierover toestemming verleend te zijn door de gebruiker. De gebruiker behoudt het recht om de vervanger niet toe te laten tot de bijeenkomst indien daarvoor toelatingseisen zijn gepubliceerd waaraan de vervanger niet (meer) kan voldoen. De opdrachtgever dient dan de gelden (alsnog) te betalen en krijgt geen teruggaaf van reeds betaalde gelden. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot drie weken voor de desbetreffende activiteit of arrangement.

7.2 De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.

7.3 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan de gebruiker. De datum van ontvangst van de brief door gebruiker geldt als annuleringsdatum.

7.4 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de gebruiker:

 1. tussen 90 en 30 dagen voor aanvang: 10% van de arrangementsprijs
 2. tussen 30 dagen en 7 dagen voor aanvang: 30% van de arrangementsprijs plus eventuele annuleringskosten van de verblijfslocatie
 3. tussen 7 dagen en aanvang: 100% van de arrangementsprijs.

ARTIKEL 8 WIJZIGINGEN DOOR GEBRUIKER

8.1 Op grond van noodzakelijke gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is de gebruiker gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal de gebruiker de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.

8.2 De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 8.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijk overeengekomene of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de gebruiker melden. De opdrachtgever heeft in dat geval de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.

8.3 Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De gebruiker zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de gebruiker niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met onder andere de veiligheid.

8.4 De uitvoering van het overeengekomene is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door de gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist.

ARTIKEL 9 OPZEGGING DOOR GEBRUIKER

9.1 De gebruiker heeft het recht tot 10 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.

9.2 De gebruiker heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, (dreigende) terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. De gebruiker is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

9.3 Bij opzegging door de gebruiker wegens de in 9.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De gebruiker zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

9.4 Indien de gebruiker besluit een reeds in gang zijnde arrangement of activiteit wegens de in 9.2 genoemde omstandigheden te onderbreken, is hij verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer. Indien de gebruiker zich door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaart heeft de deelnemer recht op zijn deel hiervan.

9.5 De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 1. Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden welke gebruiker goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan voldoen;
 2. Indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

9.6 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de gebruiker het recht tot onmiddellijke opschorting of beëindiging van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De gebruiker kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. De gebruiker heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door opdrachtgever en/of deelnemer.

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKER

10.1 De gebruiker is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de gebruiker redelijkerwijs mocht hebben. De gebruiker is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is de gebruiker tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

10.2 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.

10.3 De gebruiker is verplicht om met inachtneming van de risico’s verbonden aan de aangeboden arrangementen passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

ARTIKEL 11 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

11.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de gebruiker te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de gebruiker.

11.2 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de gebruiker om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

11.3 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de gebruiker. De deelnemer stelt de gebruiker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van de gebruiker vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de gebruiker en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De gebruiker is gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.

11.4 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de gebruiker of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

11.5 Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

11.6 De gebruiker houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

11.7 Indien de deelnemer die leeftijd van 17 jaar nog niet bereikt heeft en niet wordt vergezeld door tenminste één meerderjarige dient de deelnemer de gebruiker in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger danwel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

11.8 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID VAN GEBRUIKER

12.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de gebruiker zelf, is de gebruiker niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

12.2 De gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan de gebruiker kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.3 De gebruiker is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 4 en/of indien de deelnemer zich niet aan een of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoel in artikel 4, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
 2. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
 3. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de gebruiker en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de gebruiker kunnen worden toegerekend.

12.4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de gebruiker, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

12.5 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van gebruiker leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door gebruiker gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de gebruiker onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

13.1 De deelnemer en/of opdrachtgever is jegens de gebruiker aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem ‘toegelaten’ derden.

ARTIKEL 14 BETALING

14.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het arrangement of activiteit, tenzij anders schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst.

14.2 Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 14 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst de € 250 overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 10% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen acht dagen na de totstandkoming van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang worden voldaan.

14.3 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 14 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in één keer te voldoen binnen 1 week nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per telebankieren te betalen, zodat op dag van de activiteit of arrangement zichtbaar betaald is, dan wel op de plaats van de activiteit of arrangement contant te voldoen.

14.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

14.5 De opdrachtgever die niet of niet tijdig betaalt is aan gebruiker buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd conform de op dat moment geldende bedragen en tarieven.

ARTIKEL 15 PRIJS

15.1 De gebruiker die standaardactiviteiten of arrangementen aanbiedt aan particulieren of groepen publiceert jaarlijks voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten en de bijbehorende tarieven. Op verzoek van opdrachtgever brengt de gebruiker offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. De gebruiker is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.

15.2 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

15.3 Indien de gebruiker besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever dient de gebruiker zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.

15.4 Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de gebruiker de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.

15.5 De gebruiker mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de gebruiker verschuldigd is.

ARTIKEL 16 KLACHTEN

16.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de gebruiker en de betrokken dienstverlener, opdat deze (samen) een passende oplossing kunnen treffen. Indien de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de gebruiker of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door de gebruiker vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet (op deze wijze) hadden behoeven te worden gemaakt.

16.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de gebruiker. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

16.3 Iedere afspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval na één jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijk aanvangsdatum.

ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 GESCHILLENBESLECHTING

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 19 WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.


 

Algemene voorwaarden Team4Teams in pdf

PDF Nederlandstalig PDF English