Wat herkent u vooral in de samenwerking als u nadenkt over de samenwerking verbeteren?

Wat herkent u vooral in de samenwerking als u nadenkt over de samenwerking verbeteren?

Team4Teams is gespecialiseerd in het ondersteunen van de samenwerking in en tussen teams, in het management en in een directie, horizontaal en verticaal: Met onze ervaren teamcoaches versterkt u een gezonde werksfeer. We ondersteunen en inspireren:

  • uitvoerende teams,
  • ondersteunende teams,
  • zelforganiserende (zelfsturende) teams,
  • leidinggevende teams,
  • projectteams (bijvoorbeeld een bouwteam waarin organisaties samenwerken)
  • managementteams,
  • directieteams.

Voor onze begeleiding maakt het niet uit wat een organisatie en team inhoudelijk doen. Onze focus is: hoe kan een team samenwerkend zijn, in het team zelf en met andere teams. Een organisatie in z’n geheel ondersteunen geeft meer blijvend effect in vergelijking met een enkel team ondersteunen. Beide is zinvol. Zo blijft een organisatie gezond.

Moderne organisaties zijn complex geworden.
Aandacht voor de samenwerking verbeteren in teams maakt het verschil.

Ontdek meer (met de groene bolletjes rechts hiervan) over samenwerkende, ontlopende en overlevende teams en welk programma hun ontwikkeling ondersteunt.

Waarom focus op de samenwerking?

De samenwerking verbeteren vraagt om goed contact

Waarom aandacht voor samenwerking verbeteren?

Over inhoud, procedure en de samenwerking

Een organisatie werkt vanuit doelen, gericht op resultaten. Inhoud noemen wij dat, het gaat ergens over, er is een overkoepelend doel. Het is het antwoord op de vraag: Waarom werken we samen?

Daarnaast zijn er procedures nodig om doelen te bereiken. Hoe werken we samen? Eenmaal vastgelegd volgen medewerkers deze procedures – als het er niet te veel zijn en ze ‘gedragen’ worden. Procedures worden soms opgelegd, bijvoorbeeld (een extra) verslaglegging. 

De samenwerking is, naast inhoud en procedure, het derde aspect dat aandacht vraagt. In een goede samenwerking versterken de vragen over ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’ elkaar. Doelen worden soepeler bijgesteld, procedures sneller aangepast en met commitment gevolgd.

In moderne organisaties zijn collega’s steeds meer van elkaar afhankelijk. De samenwerking verbeteren en onderhouden is belangrijk geworden. Het levert noodzakelijke veerkracht op.

Prestaties verhogen en tegelijkertijd minder fouten maken, is alleen mogelijk als er ook structureel aandacht is voor de samenwerking. Dat begint bij een werkoverleg waarin de samenwerking op de agenda staat tot teamondersteuning, om een samenwerking te verstevigen en versnellen.
Oefening baart kunst.

Veerkrachtig samenwerken

Elk succesvol team zal de aandacht voor het verbeteren van de samenwerking als belangrijkste succesfactor noemen. Het team heeft veerkracht ontwikkeld. Aandacht voor de samenwerking levert begrip, afstemming, een snellere werkwijze en minder fouten op. Het GEEFT energie. Inhoud (resultaten) en processen (procedures) zijn in balans gekomen door aandacht voor de samenwerking in en tussen teams. Enkel aandacht voor inhoud en procedures leidt tot onnodige bureaucratie, te veel kritiek, ontkenning en afschuifgedrag. De mens die het werk doen moet wordt onvoldoende gezien. Dat KOST energie en de veerkracht raakt beschadigd. Veerkracht is niet een kwestie van ‘het is er of het is er niet’, maar van ontwikkeling. Veerkracht wordt vergroot zodra de samenwerking zelf op de agenda komt.

teamtraining feedback geven en ontvangen

Samenwerking verbeteren in en tussen teams

Komen er alleen maar procedures bij en gaat er nooit één vanaf? Kijk naar de samenwerking!

Verliest een team veerkracht? Kijk naar de samenwerking.

Komt een collega (leidinggevende) onder druk te staan ‘omdat die niet functioneert’? Kijk dan ook (eerst) naar de samenwerking! In een goed samenwerkend team worden verschillen ingezet en vullen collega’s elkaar aan.

Ontstaat er spanning tussen de directie en het management, of tussen het management en de teams? Vraag je dan ook af: ‘hoe zit het met de samenwerking!’

Het is een aandachtsgebied dat veel oplevert, maar waar ook verlegenheid is. De samenwerking verbeteren verdient aandacht. En geeft teams veerkracht.

Het zijn de goede betrekkingen die doorslaggevend zijn voor resultaten

Aandacht voor de samenwerking is de sleutel tot elke succesvolle onderneming. Dat geldt voor elke sector van IT, de (medische) zorg, voor het onderwijs, voor dienstverleners, overheidsinstellingen, de bouw- en maakindustrie.

We zijn een hecht team‘ is het eerste dat een succesvol team over hun succes meldt. Iedereen die ooit deel uitmaakte van een succesvol team doorziet de impact en de diepgang van deze opmerking. Er is verbinding en een helder doel.

Het zijn teams die hun huiswerk doen: die elkaar op tijd en positief aanspreken en samen verbeteringen oppakken.

teamtraining
Samenwerking verbeteren binnen in een fabriekshal

Docenten geven in de klas leiding aan een leerproces. Maar hoe moet dat in een kernteam als meer mensen de leiding willen nemen of collega’s toch hun eigen gang blijven gaan?

Een ICT-er weet dat een bepaalde functie in een applicatie niet goed past, maar zegt iemand van sales dat ook als de klant het per se wil hebben?

Een arts wil de beste zorg voor de patiënt. Maar als er druk komt van een zorgverzekeraar en budgetten raken onder spanning, wat of wie krijgt dan de rekening?

Hoe gaat aandacht voor de samenwerking hierin verschil maken?

Samenwerking verbeteren

Elkaar beter leren begrijpen maakt verschil.

Een goede samenwerking kent de juiste mix tussen inhoud, procedures en samenwerking.

Aandacht voor de betrekkingen tussen teamleden verbetert de communicatie, geeft energie in teams, vermindert ziekteverzuim, voorkomt werk gerelateerde burn-out en voortijdig vertrek.

Uit een succesvol team wil niemand vertrekken.

Onze opdrachtgevers Pijl rechts icoon Methodiek Pijl rechts icoon
Beoordelingen van klanten Pijl rechts icoon Contact Pijl rechts icoon

Samenwerking verbeteren

bij teams onder druk en bij teams in zwaar weer

Samenwerking verbeteren

met een missie op koers

De Schaal van Samenwerking

Schaal van Samenwerking - complete algemene model

De Schaal van Samenwerking geeft inzicht en overzicht waar een team staat in de samenwerking. Zo geeft de Schaal handvatten waarmee een team zelf aan de slag kan om op een hoger niveau van samenwerking te komen.  

Overleven

Een team kan in zwaar weer terecht komen, het wordt dan voor iedereen ‘overleven’. Overleven heeft een prijs, maar is ook een recht. De strijd aangaan creëert weerstand en ergernis, maar kan ook uit onrechtvaardigheid nodig zijn. Teamleden ervaren onmacht. Waardering voor wat wel goed gaat, ontbreekt. Te vaak wordt ‘op de man‘ gespeeld. Er ‘moet’ iemand schuldig zijn. Angst en een onveilige cultuur liggen op de loer. Elkaar vertrouwen raakt verloren.

Het verlangen om in één stap naar een samenwerkende situatie te gaan wordt steeds groter.  Maar daarvoor ontbreken een gezamenlijke positieve taal, flexibiliteit en creativiteit. En leiderschap vanuit het team, een eerste stap willen zetten, kwetsbaar durven zijn, in onverwachte omstandigheden onverwacht positieve paden nemen, het team meenemen in een verandering. Niet alleen leiderschap van de formeel leidinggevende, vanuit de verticale lijn, maar ook verantwoordelijkheid en horizontale zelforganisatie vanuit het team zijn nodig. Met (deze) tussenstappen lukt het om weer tot bloei en samenwerking te komen. Een team kan met één opmerking in de ‘overleefstand’ komen. Samenwerken is een stap voor stap proces, dus een team is er niet in één stap weer uit. Het begint wel met gelijktijdig een eerste stap willen zetten.

Ontlopen

Wie weg wil uit een overlevende situatie, adviseren wij om allereerst te stoppen met het voeden van conflicten en het wijzen naar elkaar. Tot tien tellen en afstand nemen. Dat geeft rust, maar creëert ook afstand, we noemen dit Ontlopen. Soms lijkt dat een onbegaanbare weg, namelijk, wat los je daarmee op? Het probleem, de aanleiding ligt er nog levensgroot. Dat klopt. Met dat verschil dat we het nu over het probleem kunnen hebben zonder persoonlijk te worden. De teamleden gaan in gesprek, waar soms ook eerst de tegenstellingen op tafel moeten komen.

Inzet van een teamcoach werkt als een katalysator om gemotiveerd tot resultaten in de samenwerking te komen. Wat is nu eigenlijk het probleem en waardoor wordt dit probleem ‘gevoed’? Niet de persoon zelf, maar wat de persoon doet (of nalaat) komt op tafel. We komen tekorten op het spoor en ervaren gemis (aan aandacht en waardering bijvoorbeeld).

Andersom kan ook: er was een goede samenwerking en de motivatie daartoe ontbreekt steeds vaker. Men ontloopt wat is afgesproken. Ook hier geldt dat het probleem, dat tot een gebrek aan motivatie leidt, eerst op tafel moet komen, terwijl iedereen eromheen blijft draaien. Ook hier helpt teamcoaching enorm.

Samenwerken

In een samenwerkende groep is spontane waardering voor wat de ander doet en erkenning voor wat de ander nodig heeft. Wat aandacht krijgt, groeit. Gemaakte fouten komen op tafel en worden samen opgepakt. De fout en wie daarvoor verantwoordelijk gesteld moet worden staat niet meer centraal, de fout (de taak zelf) komt centraal te staan en de aandacht gaat naar hoe die in een volgende situatie kan worden aangepakt. Dan pas blijkt dat velen iets hadden kunnen doen. De teamleden maken afspraken wie wat doet, met aandacht voor wat beter kan. Men speelt ‘op de taak‘. Een open mind maakt flexibel en creativiteit komt tot bloei. Iedereen kan bijdragen.

Erkenning geven en krijgen, betrouwbaar zijn, je ding doen en waardering geven en krijgen, vormen de sleutels tot het ontwikkelen van een topteam.

Maar nu, wat als je ervaart dat het nog niet Samenwerkend is? Ook dan is een samenwerkende houding belangrijk. Wat kan er al wel? Wie doet er mee? Welke eerste stap geeft weer energie? Ligt u zelf onder vuur en wordt uw initiatief niet gewaardeerd? Roep dan hulp van buiten in.

Waar staat uw team op de Schaal?

Schaal van Samenwerking om de samenwerking in teams te ondersteunen

De druk is te hoog.

Men ervaart tekorten en gemis.

De Schaal van Samenwerking helpt zicht te krijgen op het niveau van samenwerken

Verbeteren gaat traag.

Goede wil gaat in overleg verloren.

Lezing goed samenwerken

Feedback geeft rendement.

Agenda’s zijn op elkaar afgestemd.

klik hier voor een uitvoerige beschrijving Pijl rechts icoon

Wat kunt u doen?

Schaal van Samenwerking in een team onder te hoge druk

Tegenstellingen overbruggen

Staat het vertrouwen onder druk?

Wilt u tegenstellingen overbruggen en een periode van conflicten achter u laten? Vraag dan om teamcoaching. Een strijdend team ervaart dat afstemmen niet meer lukt, hulp van buiten is nodig om de patstelling te doorbreken. De ergernis maakt meer stuk dan het weer helen kan. Een teamcoach is er op gericht om een team te leren zelf de problemen om te zetten in mogelijkheden. 

Voor een switch van denken in moeilijkheden naar denken in mogelijkheden is eerst afstand van het conflict nodig. Soms is het nodig om ‘alles’ eerst op tafel te leggen, met enkele spelregels lukt dat ook. Dat geeft lucht. Het team gaat vervolgens op zoek naar een hoger gezamenlijk doel en verkent waar de teamleden positieve energie kunnen vinden. Voor dit proces is ruimte en tijd nodig. Met als resultaat een nieuw perspectief. Niemand had dat nog verwacht.

De aanleiding was ergernis. In de middenfase is die ergernis er niet meer, maar de positieve ‘drive’ samen gemotiveerd zijn, komt niet vanzelf. Dit is in het proces van teamcoaching (ook voor ons) het spannendste moment. Neemt dit team een stap richting een zelflerend team, doordat men elkaar aanspreekt en lerend begeleidt?

Naar samenwerking verbeteren Pijl rechts icoon

Rendement (van overleg) vergroten

Zijn er motivatie-issues?

Praten over en praten met kunnen beide positief zijn en leiden tot advies. Echter, als een team in een patstelling zit – de teamleden praten wel lang over een dilemma, maar niemand hakt de knoop door en vooruitgang blijft uit, dan doet dat iets met de motivatie. 

Een teamtrainer ondersteunt de teamleden om naast aardig ook eerlijk te worden voor elkaar. Wie eerlijk is in contact met de ander wordt kwetsbaar. Dat kun je je alleen permitteren in een situatie die samenwerkend is en waarbij je door lef te tonen het onderlinge vertrouwen en de daaruit voortvloeiende samenwerking vergroot. Het thema is hier: hoe kun je vanuit een ontlopende cultuur, met gebrek aan motivatie, groeien naar een samenwerkende cultuur waar iedereen energie van krijgt?

Feedback online met het verschil tussen kritiek en feedback
Schaal van Samenwerken in een samenwerkend team

Scoren onder druk

Kan feedback vragen en geven helpen?

Elkaar op een lerende manier aanspreken is in uw team vanzelfsprekend. Toch valt het team soms terug in oud gedrag. Dan is feedbacktraining top. De training versterkt wat er al goed gaat. Borgen doet het team zelf in de weken er na op de werkplek. Teamgroei gaat namelijk stap voor stap.

Periodiek onderhoud van de samenwerking helpt om een team versneld te laten groeien. Elk topteam heeft veel oefening achter de rug en blijft trainen. Dat geldt niet alleen in de sport. Goed samenwerkende teams weten dat. Met deze training leert uw team te scoren onder druk.

Ontdek meer 

We sluiten graag aan op uw vraag.

U kunt op werkdagen bellen met 085-8787005 van 09.00 tot 21.00 uur. Indien wij niet direct opnemen, wordt de oproep automatisch doorgeschakeld.